კალათა (0) ქართული | English | Rусский
 

მესმა, უფალო, გ ა ნ გ ე ბ ა საიდუმლოთა შენთა   

გამოუთქმელთა, განვიცადეთ საქმენი შენნი,

და აღვიარე მე ღვთაება შენი. 

 

 
ინტერნეტ-მაღაზია
 
ახალი პროდუქტები

 

 

გთავაზობთ მკურნალობის

უნიკალურ მეთოდს,

რომელიც დაფუძნებულია

უძველეს ცოდნაზე

 


 

სიტყუა ღმრთისა, რომელი იქმნა ღმრთისაგან განდიდებულის ზედა, ესე არს ამაღლება უფლისა, მემარანეთ უხუცესისა, როდესაც მკდრ იყო კისის ხეობაში, მტევანთა ყურძნისათა შესანახ კელიაში.


მხოლო უფალი, მცველი ჩემი, სიმართლე გზისა ჩემისა, ლომისა გაღვიძებულისა.


სასჯელის გამოცხადების წამ-წინარეს, ვარდობის თვის ბოლოს განმარჩბივებით, ღრიალმა ბრდღთ ამომანთო, განჟღინთა სიმწარემ გვამი, სხეული და ტანი ჩემი.


და მესმა მე სიტყვა - სიტყვით მარადიულობაში ნათქვამი, ამაღელვებელით გულისა, სიტყვა უფლისა ჩემდამო მეტყუელი: ახალი ვარსკულავით დაგინათე გზა, დაგიდარე ფიქრი და კურთხევა გიმზიურე, ვიდრემდის მუცელსა შინა ზღთ შეიმოსვიდი. ანათორიან ქუდბედით, თორჰანის პერანგით დაგბადე შენიანებთან და პირველი რაც გითხარი: მე შენით ვარ გზაზე და მიზანთან და იყო სიტყვა უფლისაჩემდამო მეტყუელი:


პირველ ჩემგან აღზელადმდე მუცელსა შინა გიცი შენ და პირველ გამოსლვიდ შენისა საშოდ განგწმინდე შენ, წინაწარმეტყუელად ნათესავისა მიმართ დაგდევ შენ.


და ვარქუ: მყოფო მეუფეო, უფალო! აჰა, ვერ ზედმიმწდომ ვარ ზრახვად, რამეთუ უჭაბუკეს ვარ მე.


და თქუა უფალმან ჩემდამო: ნუ იტყ, ვითარმედ უჭაბუკეს ვარ მე, რამეთუ ყოველთა მიმართ რომელთაცა განგავლინო შენ, მიხდე და ყოველთაებრ რაოდენიცა გამცნნე - შენ იტყოდი.


ნუ შეშინდები პირისაგან მათისა, რამეთუ შენ თანა ვარ მე განრიდებად შენდა, - იტყს უფალი.


და განყო უფალმან ელი მისი და შეახო პირსა ჩემსა და თქვა უფალმან ჩემდამო: აჰა, მიგცენ სიტყვანი ჩემნი პირსა შენსა.


აჰა, დავადგინე შენ დღეს ნათესავსა ზედა და მეფობასა აღმოფხურად და აღთხრად და წარწყმედად და აღშენებად და დანერგვად.


და იქმნა სიტყუა უფლისა ჩემდამო მეტყუელი: რასა ხედავ შენ, გიორგი? და ვარქუ: არგანსა ნიგუზისასა ვხედავ მე.


და თქუა უფალმან ჩემდამო: კეთილად იხილე მით, რამეთუ

მღძარე ვარ მე სიტყუათა ზედა ჩემთა ქმნად მათდა.


და იქმნა სიტყუა უფლისა მეორედ ჩემდამო მეტყუელი: რასა ხედავ შენ?


და ვარქუ: სიავსა  ქუეშეთ მგზებარესა! და პირი მისი პირისაგან ჩრდილოსა.


და თქუა უფალმან ჩემდამო: პირისაგან ჩრდილოს აღეგზნენ ბოროტნი ყოველთა ზედა დამკდრებულთა ქუეყანისათა.


და იქმნა სიტყუა უფლისა მესამედ ჩემდამო მეტყუელი: რასა ხედავ შენ?


ვხედავ კუერთხს იაკობისასა, ბრაწისა და ნიგუზისა და ძელქსა.


და თქუა უფალმან ჩემდამო: კეთილად იხილე მით, რამეთუ გამოვაღძო კაცნი შემწე შენდა, იუდეველნი შეუდრეკელნი და ერთგულნი, რომელნი ვიდოდიან შენთან ერთად სადაცა ხვიდოდი, ვითარცა ნიშნოანი ცხოვარნი იაკობისა.


რამეთუ აჰა, მე მოუწოდო ყოველთა მეფობათა ჩრდილოსაგან ქუეყანისა, - იტყს უფალი, - და მოვიდენ და დადგნენ თითოეულმან  საყდარნი თსნი წინა კართა ზედა ბჭეთა იერუსალიმისათა, და ყოველთა ზედა ზღუდეთა გარემოს მისსა და ყოველთა ზედა ქალაქთა იუდასთა. და ვიზრახო მათდა მიმართ მსჯავრისა თანა ყოვლისათს უკეთურებისა მათისა,  ვითარ დამიტევეს მე, და უგეს ღმერთთა უცხოთა და თაყუანისსცეს ნაქმრებსა ელთა მათთასა.


და შენ მოირყენ წელნი შენნი და აღდეგ და თქუენ მათდამი ყოველთა, რაოდენთა გამცნებ მე შენ. ნუ შეიშინებ პირისაგან მათისა, ნუცა სწიწნეულობ წინაშე მათსა, რამეთუ შენ თანა ვარ მე განრინებად შენდა, - იტყს უფალი. აჰა, დაგდევ შენ დღეინდელსა შინა დღესა, ვითარცა ქალაქი ძნელი, და ვითარცა სუეტი რკინისა,  და ვითარცა ზღუდე რვალისა ძლიერი, ყოველთა მეფეთა იუდასთად, და მთავართა მისთა და მღდელთა მისთა და ერისა ქუეყანისად.


და გბრძოდიან შენ, და ვერ უძლებდენ შენდამი მით, რამეთუ მე შენთანა ვარ განრინებად შენდა, - იტყვის უფალი.


აღსდგა მავილი უფლსა!!!


 

კენჭა-ბერი

გიორგი იონთა ჰიპერიონი

უკან

ახალი სტატიები
სიახლეების გამოწერა
ელ. ფოსტა :

 

     ცივილიზაციის ანბანი

 

 
© 2024 ყველა უფლება დაცულია
Design by SPAR.GE