კალათა (0) ქართული | English | Rусский
 

მესმა, უფალო, გ ა ნ გ ე ბ ა საიდუმლოთა შენთა   

გამოუთქმელთა, განვიცადეთ საქმენი შენნი,

და აღვიარე მე ღვთაება შენი. 

 

 
ინტერნეტ-მაღაზია
 
ახალი პროდუქტები

 

 

გთავაზობთ მკურნალობის

უნიკალურ მეთოდს,

რომელიც დაფუძნებულია

უძველეს ცოდნაზე

 

 

 

პროცესუალურ თანამზრაჴველობის გზას, ორი სულისას, წინამორბედისა და ნებადართულისას ცისაკენ – ცაჲონება ჰრქვია, ხოლო მესამე ცისაკენ სვლასა და მერმე მესამე ცით მოღვაწეობას - სამცაიონება ანუ განცაიონება ჰრქვია.

 

როგორია?! ხედვადიდებით ამ ცის რანგით, ქრისტეანობაში მავალი სულის რანგი, როგორია და სამოციქულო თავის რანგია და ამ რანგს პეტრე მოციქული ატარებს. პეტრე მესამე ცამდე შესწვდა - ღვთაებრივი სამყაროს სამუშაკო საქმეთა საწარმოებლად, იესო ქრისტეს კურთხევით.

 

ამ ცას პლანეტა ვენერა მართავს ნებითა ღმრთისაითაჲ. აფროდიტი, ასპიროზ, ვენერა, ცისკრის ვარსკულავი, ესე ერთისა სახელსა დაჰნიშნავს მებუნებისა მესამე ცისაჲსა. აფროდიტი მესამესა ცასა, ზედან ცაზე არს, რომელსა ეწოდების მელტარო.

 

„ესე აფროდი (აფროდიტი) იგი არს, რომელსა ცისკრის ვარსკვლავად უჴმობენ (ვარსკვლავს უწოდენ). (სულხან–საბა)

 

„ესე მოვლის სიმგრგვლესა ცისასა ერთსა წელიწადსა. ოდესმე ვალს ღამე და ოდესმე ღისით. ოდეს საცისკროდ აღმოვალს, ეწოდების მთიები, ხოლო ოდეს სამწუხროდ აღმოვალს, ეწოდების აფროდიტი. ხოლო სიდიდე მისი არს ოცდათჩვიდმეტჯერ ქვეყანისა ოდენი. ამისას იტყვიან სახე აქვს ქალწულისა, ჴელთა აქვს პურიო. (საბა)

 

ცისკრის ვარსკულავის ცა, ქრისტეს სიყვარულის ცა, როდესაც აფროდიტე შეუერთდება მეღვინის ვარსკულავს, პური და ღვინო ერთდება ქალწულის თანავარსკულავედში და დედამიწას მოეფინება პურისა და ღვინის მადლი და ციური ზიარება მოეფინება ყველა ცას.

 

დედუფალი ანნა მესამე ცაში აღდგება, ამა წლის აღდგომის წმინდა შვიდეულის კვირას: უპირველესად, ქრისტეს სიყვარულში ზიარებული სიყვარულის დედუფლად. უფლისაგან შეყვარებული და გუელვეშაპისაგან ხსნილი დედუფალი მეფეაჲ და წინამძღუარი ერისა, ერისა ქართველურითისა, ქართა აკვანში შობილი ერისა, ქართა ველითად მოვანებულისა, კავკასიონის სიოთა მწვერვალებიდან დაშვებული ვარსკულავთა ჰარმონიულ მღერისა.

 

ანნა! ამარანტების მკვიდრთა დედუფალი სიყვარულისა.

 

ანნა! ისტორიული ქარცეცხლის ფერფლიდან აღმდგარი მეფეჲა, ფასკუნჯების მბრძანებელო და აიეტის დრაკონთა მომჴმობო, ქვათა ამამღერებელო დედუფალო, ევედრე ღმერთსა ხსნა მისცეს ერსა შენსა, ნუ მრისხანებით მოვიდეს მყისიერ, სიყვარულის ცეცხლი არ ჩაქვრეს შენს ერში აღარასოდეს.

 

წერილს ვუხმობ შენსკენ, დედუფალო სრულიად საქართველოჲსა და თქვენს ღირსებას ვევედრები ტირილი შეუცვალე ღმრთის წინაშე წარდგომით ერსა შენსა და ამღერდეს ღიმილიანი სიმღერით ერი შენი.


დიდ სავანეში მუხლმოდრეკით ვევედრები ლოცვით ღმერთსა, დაიფაროს ჩემი ერის დედუფალი მწარე განსაცდელებისაგან.

 

არა ზედამეტსა ვუბნობ, არამედ მართალსა წინაშე ღმრთისა, აღკაზმით ვბეჭდავ თქვენს წინაშე წარსავანებლად წერილისა ამისა, ვითარცა ჴმაჲ ერისა მთხოვნელისა, პატიებისა უფლისა მიმართ!

 

იუდეველთა მეფისა და მეფედ – მეფისა, იესოვ, კვლავ აკურთხე შენი ერი წმიდა მარჯუენითა შენითა, ანგელოსთა დასსო, დაიცევ საქართველო ბოროტთაგან და მოძალებული მტერისაგან, გევედრებით კენჭა ბერი, სალი კლდესავით უტეხი სიტყვითა.

 

აქ, აიაში, დიდი მეფის აიეტის აღშენებულ ქალაქში სამ – ჭის ბანზე ვბეჭდავ ამ წერილს, უპირველესად გადმოგცემთ მოკითხვას სიყვარულიანს უღალატო რაინდთაგან, რომელნი ვწურთნე სიყვარულით.

 

ამ ცის, მესამე ცის, სამჭარულის აღმოსავლებისა ცისაჲსა, რომელსა ეწოდების მელტარო, რომელი ცის საიდუმლოც მოგვმა - მეფე აიეტმა გაიტანა ევროპით, ქუეყანათათვის ნიჭთა აღმაფრენისათვის, შენ გადმოგბარდა ღვთაებრივი სამეფო მემკვიდრეობით და ანდერძქმნული წერილი ესე აღბეჭდილი ნებითა ღმრთისაჲთა!

 

ჴელითა ჩემითა გამამარჯუენებელი შენი, დედუფალო, რომელ ბრძანდები ერისა და უფლის სახელის მატარებელისა მეფეაჲ!

 

მოგიკითხავს ლოცვითა ღმრთისა წინაშე, მორჩილნი და მონანნი უფლისანი მღდელნი მისნი: გლახაკი თეოდორე და გლახაკი ექვთიმე.

 

იმედითა და სიყვარულით მოგიკითხავენ დასავლეთ საქართველოდან მართალნი, რომელნი გაავაზაკეს, ხოლო იცხოვრეს უფლისათვის მისი გზების სადიდებელად. მათთა თავზედა განიხსნა ბორკილნი და აღსრულდა წინაჲწარმეტყუელებაჲ უფლისა: რომელმანცა თავი თვისი წარიწყმიდოს უფლის გულისათვის - ცხონდეს ბრძანა თავად-მან.

 

და ესე ლაშქარი შენი, შენი დროშის წინ ქედმოხრილნი ელოდებიან ბრძანებასა შენსა, განწმენდისათვის საქართველოჲსა.

 

ენატრებათ ქიზიყელებს დედუფლის სამსახურში ერის მსახურება.

 

ხევისბერებმა გზების დასუფთავება იწყეს, მთისა და ბარის სალოცავები მზადებაში არიან სიხარულითა და სიყვარულით მიიღონ დედუფალი ანნა, მეფეაჲ, დედა ღვთისმშობლის წილხვედრ, ჩვენისა სამშობლოჲსა საქართველოჲსა!

 

ვარსკვლავთ კრებულის აღსაქმელ წინ გნებით ნებროთიანულით, რომელ არს მოგვ მეფეთა, ენაზარული დამწერლობაჲ, აღმომკითხველი ღმერთის სამყაროული სიტყვის განფენისა ცათა შინა.

 

გზას ვაძლევ ნებითა ღმრთისაითა და კურთხევითა მისითა:

 

ხარებით განვლე გზები მესამე ცისა, ჩემო დედუფალო!

 

მარად შენი მცველი და გზის მკვალავი, მორჩილი ღმრთისა, ასტრალურ ჟამთა განმბანელი, ფერჴთა კვალისა შენისა.

 

საგანძური სამეუფოჲ ჴჳამლჲსაჲ და მცველნი და გუშაგნი, შემობრძანდნენ თქვენს სამსახურში!

 

გ ა ნ ი კ ა რ გ ო ს !

 

თავი ერისა მეფეაჲ და თავი მეფეაჲსაჲ ქრისტე უფალი, იესო ნაზარეველი და იგიაჲ უბრწყინვალესი მადლმოსილება დედისა ღმრთისა ფარავდეს ერის სიხარულს, ჩინებით მეფეჲაისათი.

 

მშვიდობის მყოფელთა მიეცეს გზაჲ მშვიდობისა, ლაშქარი აღდგეს და იერუსაჱმის აზნაურთა და ერისთავთა თქუან ამინ, ამინ თქვას ციურმა საქართველომ სვეტიცხოველით აღიძრას ჭეშმარიტება და ცით თქუას სიდონიამ უფლისა კუართის ჩამხუტებელმა: ალილუიაჲ!

 

ასწავლა და განანათლა ღმერთმა მამა-პაპათა ჩუენთა, მეფე - მჭვრეტელი ცებისა, აიას ბეჭდის მპყრობელმა, ძუელი დედაქალაქის - ქუთაისის ტახტის აღმღებელმა ცით და დამბეჭდავმა მზით, მეფე აიეტს.

 

ცისკრის ვარსკულავის წინამორბედო! ბედნიერებაო ერისა! ქართველურითისა და ისრაჱლის ცრემლის მომწმენდო, ლამაზო განსხივოსნებაო! მეფობდეს უფლის რჩეული მეფეაჲ კურთხევით სიყვარულისათი. საქართველოს გულის ცემა, შეეხიდოს დედუფლის გულის ცემას და აღდგომის მადლით, აღდგეს ბრძანებითა უფალის სიტყვითა ლაზარეულითა სწორდეს კანონში. ამინ!

 

მესამე ცაზე ასვლის გზა.

15 – მარტი,

იე – მარტივად,

2019 წელი,

ტახი – ოქროს ტახი,

ტახტრევანითდეს,

454 – დონენდონით,

პარასკევი.

ბედნიერი ვარ უფალო,

ბედნიერია შენი ერი.

 

 

უკან

ახალი სტატიები
სიახლეების გამოწერა
ელ. ფოსტა :

 

     ცივილიზაციის ანბანი

 

 
© 2020 ყველა უფლება დაცულია
Design by SPAR.GE