კალათა (0) ქართული | English | Rусский
 

მესმა, უფალო, გ ა ნ გ ე ბ ა საიდუმლოთა შენთა   

გამოუთქმელთა, განვიცადეთ საქმენი შენნი,

და აღვიარე მე ღვთაება შენი. 

 

 
ინტერნეტ-მაღაზია
 
ახალი პროდუქტები

 

 

გთავაზობთ მკურნალობის

უნიკალურ მეთოდს,

რომელიც დაფუძნებულია

უძველეს ცოდნაზე

 

 

 

სული უფლისაჲ ჩემ ზედა, რომლისა ძლით მცხო მე, მახარებელად გლახაკთა მომავლინა მე. განკურნებად შემუსრვილთა გულითა, ქადაგებად ტყუეთა განტევებასა და ბრმათა ახილვასა, წოდებად წელიწადი უფლისაჲ შეწყნარებული, და დღე ნაცვლისმოგებისა ღმრთისა ჩემისა, ნუგეშინის-ცემად ყოველთა მგლოვარეთა, მიცემად მგლოვარეთა სიონი* დიდებად, ნაცრისა წილ საცხებელი შეუებისაჲ მგლოვარეთა, სამკაული დიდებისაჲ სულისა წილ მოწყინებისა, და იწოდნენ: ნათესავებ სიმართლისა, დანერგულ უფლისა სადიდებელად. (ესაიას წერილით წინასწარმეტყველება მართლის მადიდებელთა, მართლმადიდებელთა უფლისაგან გამოხსნას მოგვასწავებს).

 

და აღაშენენ ოჴერნი საუკუნითგანნი მოოჴრებულნი პირველად. აღადგენდნენ და განაახლებდენ ქალაქთა ოჴერთა, მოოჴრებულთა ნათესავითგან ნათესავადმდე. და მოვიდენ უცხონათესავნი, მმწყსელნი ცხოვართა შენთანი, და უცხოტომნი მჴნველნი და ვენაჴისმოქმედნი. (გიორგიაში გიორგიანელები, მიწადმოქმედნი აღდგნენ!)

 

ხოლო თქუენ მღდელ უფლისა გეწოდოს, და მელიტანიე** ღმრთისა ჩუექნისა გეწოდოს თქუენ, ძალსა წარმართთასა შჭამდეთ, და სიმდიდრესა მათსა ზედა საკჳრველ იყვნეთ. ნაცვლად სირცხჳლისა თქუენისა მრჩობლი სიხარული და ნაცვლად პატივისა თქუენისა მხიარულებაჲ, ესრეთ მეორედ დაიმკჳდრონ ქუეყანაჲ, და სიხარული საუკუნოჲ ზეშთა თავისა მათისა, (ერის ცნობიერებიდან ცდილობენ წაშალონ საღმრთო მემკვიდრეობა ქართველი ერისა, ქართულ მიწაზე, რასაც ვერ შეძლებენ, ასე ბრძანებს უზენაესი: „ესრეთ მეორედ დაიმკჳდრონ ქუეყანაჲ“ (გარდაუვალი ბრძანებაა ღმერთის).

 

რამეთუ მე ვარ უფალი, მოყვარე სიმართლისაჲ და მოძულე ნატაცებთა სიცრუისაგანთაჲ, და მივსცე შრომაჲ მათი მართალთა, და აღთქმაჲ საუკუნოჲ აღუთქუა მათ. და საცნაურ იყოს წარმართთა შორის თესლი მათი და ნაშვისნაშობნი მათნი საშუალ ერთა, ყოველნი მხილველნი მათნი იცნობდეს მათ, ვითარმედ ესე არიან თესლნი კურთხეულნი ღმრთისა მიერ და შვებით იშუებდენ უფლისა მიმართ.

 

იხარებს სული ჩემი უფლისა მიმართ, რამეთუ შემმოსა მე სამოსელი მაცხოვარებისაჲ და კუართი მხიარულებისაჲ, ვითარცა სიძესა, გარემომდვა მიტრაჲ და, ვითარცა სძალი, შემამკო მე სამკაულითა.

 

და ვითარცა ქვეყანა, აღმაორძინებელი ყუავილსა მისსა მტილი განამორჩებნ რაჲ თესლთა მისთა, ეგრეთ აღმოაცენებს უფალი სიმართლესა და სიხარულსა წინაშე ყოველთა წარმართთასა.

 

ეს აიამ დაბეჭდა, ესაიამ შთაიდო გულსა და ბაგეში, აიას ქალაქით აღორძინებაჲ, და ფრიადი ფართოებაჲ განევრცოს!

 

დედუფალმა აღაღო ბეჭედი სიტყუჲსაჲ, და მეფეაჲმ ბრძანა:

 

სიონისათჳს არა დავდუმნე და იერუსალიმისათჳს არ დავაცადო, ვიდრემდისცა გამოვიდეს, ვითარცა ნათელი, სიმართლე ჩემი, ხოლო მაცხოვრება ჩემი, ვითარცა ლამპარი, აღენთოს.

 

და იხილონ ნათესავთა სიმართლე შენი და მეფეთა დიდებაჲ შენი, გიწოდის შენ სახელი შენი ახალი, რომელი უფალმან სახელ-სდვას მას.

 

და იყო გჳრგჳ შუენიერების ჴელსა შინა უფლისასა და შარავანდ მეფობისა ჴელსა შინა ღმრთისა შენისასა. და არღა მერმე გეწოდოს დატევებულ, და ქუეყანასა შენსა არა ერქუას ოჴერ, რამეთუ შენ გეწოდოს ნება ჩემი და ქუეყანასა შენსა მკჳდროანი, და სათნო იყოს უფალმან შენ შორის, და ქუეყანა შენი დამკჳდრებულ იქმნედ.

 

და ვითარცა ჭაბუკმან დამკჳდრებულმან ქალწულსა თანა, ეგრეთ დაიმკჳდრონ ძეთა შენთა შენ თანა. და იყოს, ვითარსახედ იხარებს სიძე სძალსა ზედა, ეგრეთ იხარებდეს უფალი შენ ზედა.

 

და ზღუდეთა შენთა ზედა, იერუსალიმ, დავადგინნე მცველნი სრულსა დღესა და სრულსა ღამესა, რომელნი სრულიად არა დადუმნენ, მომჴსენებელნი უფლისანი. რამეთუ არა არს თქუენდა მსგავს, უკეთუ განჰმართო და ჰყო იერუსალიმი საქადულ ქუეყანასა ზედა.

 

ფუცა უფალმან დიდებისა მიმართ თჳსისა და ძალისა მიმართ მკლავისა თჳსისა, უკეთუ მერმე მივსცე იფქლი შენი და ჭამადნი შენნი მტერთა შენთა, და უკეთუ მერმე სუმიდენ ძენი უცხონი ღჳნოსა შენსა, რომელსა ზედა დაჰშუერ, არამედ შემკრებელნი ჭამდენ მათ და აქებდენ უფალსა, და შემკრებელნი სუმიდენ მათ ეზოთა შინა ჩემთა წმიდათა, განვედით ბჭეთა მიერ ჩემთა და გზა-უყავთ ერსა ჩემსა, და ქვანი გზისაგან განასრიენით, აღიღეთ სასწაული წარმართთა მიმართ, დაუთბეთ გზა დედუფალს და ნუ განქარდება ტკბილი ღიმილი თქვენი ბაგეებიდან მეფეჲას მიმართ. მშვიდობით იყოს მიმსალმებელი და მშვიდობის მაძიებელთა იყოს ქუეყანა, წკრიალა საქციელებით აღსავსე.

 

რამეთუ, აჰა უფალმან ყო სასმენელ, ვიდრე დასასრულამდე ქვეყანისა. არქუთ ასულსა სიონისასა: აჰა, მაცხოვარი მოვიდა შენდა, მქონებელი სასყიდელსა თჳსსა, და საქმე მისი წინაშე პირსა მისსა.

 

და უწოდოს მას ერი წმიდაჲ, გამოჴსნილ უფლისა მიერ. ხოლო შენ გეწოდოს გამოძიებულ ქალაქ და არდატევებულ.

 

აღმოსავალის კარიბჭით დაადგით გჳრგჳნი დედუფალს, ერმა იხილოს, განიჴაროს, შეიმოსოს მეფეჲა სიმართლის სამოსელით ცით ნათელითით.


 

 

გიორგი იონთა ჰიპერიონი

იყოს მეფეაჲს კურთხევითისა დღისა, ტოტემი შვლისა.

 

უკან

ახალი სტატიები
სიახლეების გამოწერა
ელ. ფოსტა :

 

     ცივილიზაციის ანბანი

 

 
© 2024 ყველა უფლება დაცულია
Design by SPAR.GE