კალათა (0) ქართული | English | Rусский
 

მესმა, უფალო, გ ა ნ გ ე ბ ა საიდუმლოთა შენთა   

გამოუთქმელთა, განვიცადეთ საქმენი შენნი,

და აღვიარე მე ღვთაება შენი. 

 

 
ინტერნეტ-მაღაზია
 
ახალი პროდუქტები

 

 

გთავაზობთ მკურნალობის

უნიკალურ მეთოდს,

რომელიც დაფუძნებულია

უძველეს ცოდნაზე

 

  მსოფლიო წარღუნვა დაიწყო! ცეცხლითა და წყლით. ურთულესი დროა კაცობრიობისათვის.
  ყურად–საღებია ყველა სიტყვა უფლისაგან მოწოდებული. მერვე ნოეს დროა, ეხლა სჭირდება ჩემს ერს ნუგეში, სიმტკიცე რწმენაში. მართალი სიტყვა იმედის მომცემელი.
  ზიარება, განწმენდა და მოძღვრებთან სიახლოვე რომ არ განელდეს მოყვასისა და უფლის სიყვარული.
  უნიკალური მაგალითი რწმენისა და შემოქმედებისა უნდა დავანახოთ მთელ მსოფლიოს განვიწმინდოთ, განვსხივოსნდეთ, გავმთლიანდეთ,
რათა სული წმიდა გვესტუმროს ჩვენი სხეულებისა და სულის აღსავსებად.
მხოლოდ უფალი იესო ქრისტეს გზა არის ჭეშმარიტ–მამასთან მიმყვანებელი; ვადიდოთ მისი სიდიადე და სახელი მისი : ყოველმხრივ, ყოველგნით, მთებში და ბარში. ჩვენ გიორგიანელები ვართ დედა ღვთისმშობლის ბაღის მუშაკები.         
  მივაწვდინოთ ხმა! ერებს! ენებს! ტომებსა და თესლებს!
მოიწია დრო, მომწიფდნენ თავთავები, დაიწურა საღვინეებში ზიარების ღვინო.
დაიწყეთ დაკვირვებით კითხვა წმინდა წერილების და სულის სისპეტაკეს ეზიარეთ
და სპეტაკად აღმოიკითხეთ აზრი და გულით ჩაწვდით არსს.
ლუკას სახარება
(თავი;17)
ჰკითხეს მას ფარისეველთა: ოდეს მოიწიოს სასუფეველი ღმრთისა?
მიუგო იესო და ჰრქუა მათ: არა მოვიდეს სასუფეველი ღმრთისა ზმნით.

  არცა თქუან: აჰა აქა, ანუ იქი. აჰა ეგერა სასუფეველი ღმრთისაჲ შორის თქვენსა არს.

  და ჰრქუა მოწაფეთა: მოვლენან დღენი ოდეს გული გითქმიდეს თქვენ დღეთათჳს ძისა კაცისა ხილვედ და არა იხილოთ,

  და გრქუან თქუენ: აჰა აქა არს, და: აჰა იქი არს, ნუ განხვალთ, ნუცა შეუდგთ.
რამეთუ ვითარცა ელვა რა ელავნ ქუეშე ცისათგან ვიდრე ქუეშე ცისამდე ბრწყინავნ, ესრეთ იყოს ძე კაცისა დღეთა მისთა.

  ხოლო პირველად ჯერ–არს მისა ფრიად ვნებად და შეურაცხ–ყოფად ნათესავისა ამისგან.
  და ვითარცა–იგი იყო დღეთა მათ ნოესთა, ეგრეთ იყოს დღეთა მათ ძისა კაცისათა:
ჭამდეს და სუმიდეს, იქორწინებოდეს და განქორწინებდეს, ვიდრე დღემდე შესვლად ნოესა კიდობნად.
  და მოიწია წყლით რღუნა და წარწყმიდა ყოველნი.
(აქა აღწერილ არს წყლით რღუნა დღეინდელობით მიმდინარე.)

 ,,და ეგრეთვე ვითარცა იგი იყო დღეთა ლოთისათა: ჭამდეს და სუმიდეს, იყიდდეს და განჰყიდდეს, ნერგცა ასხმიდეს და აშენებდეს;
და რომელსა დღესა განვიდა ლოთ სოდომით,
აწჳმა ცეცხლი და წუნწუბა ზეცით და წარწყმიდნა ყოველნი.
ესრეთვე იყოს დღე იგი, ოდეს ძე კაცისა გამოჩნდეს. "
(ლუკა თავი1. 20;30)
(აქა აღწერილ არს ცეცხლით წარღუნა დღეინდელობით მიმდინარე)
გიორგი იონთა ჰიპერიონი

უკან

ახალი სტატიები
სიახლეების გამოწერა
ელ. ფოსტა :

 

     ცივილიზაციის ანბანი

 

 
© 2024 ყველა უფლება დაცულია
Design by SPAR.GE