კალათა (0) ქართული | English | Rусский
 

მესმა, უფალო, გ ა ნ გ ე ბ ა საიდუმლოთა შენთა   

გამოუთქმელთა, განვიცადეთ საქმენი შენნი,

და აღვიარე მე ღვთაება შენი. 

 

 
ინტერნეტ-მაღაზია
 
ახალი პროდუქტები

 

 

გთავაზობთ მკურნალობის

უნიკალურ მეთოდს,

რომელიც დაფუძნებულია

უძველეს ცოდნაზე

 

 

ჩემო საყვარელო ერო!

 

და განუყოფელო ერის ძმობაში ისრაჱლო!


 

ორივემ ერთად იღვიძეთ, იფხიზლეთ და იარსებეთ მომავალში. ერის-თავ-კაცნო, ეკლის გჳრგჳნის დამთმენი უფლის ჯარის-კაცნო, ყოველნო მართალნო, უზენაესი ღმერთის ფრთის ქუეშ აღსდექით!

 

დაე გაიღვიძოს ქართულმა ფესჳმა, დავითის ფესჳმა და იბრწყინოს ცისკრის ვარსკულავმა! მოვანდა საღმრთო სიბრძნე ერში, კურთხევით აღინთო სვეტიცხოველი, სამეფო ტახტზე დაბრძანდეა უფლის რჩეული დედუფალი.


 

კათალიკოსი თეოდორე


 

„კათალიკოსი თეოდორე XV საუკუნის პირველი ნახევრის საეკლესიო მოღვაწეა. ის თანამედროვეა საქართველოს მეფის - ალექსანდრე პირველისა, რომელიც მეფობდა 1412-1443 წლებში.

 

1427 წლის ერთი გუჯარი (მცხეთის ნუსხა #38) თეოდორეს იხსენიებს კათალიკოსად. ის მოხსენებულია აგრეთვე 1433 წლის საისტორიო საბუთში (მცხეთიოს სიგელი #333, ნუსხა #203), რომელსაც ხელს აწერს მეფე ალექსანდრე I. აქ აღწერილია ლორის ციხის აღებისა და მისი საქართველოსთან შემოერთების ფაქტი, რასაც ადგილი ჰქონდა 1431 წელს.

 

ამ საბუთში ნათქვამია: „სულისა მოძღუარმან და მეოხმან პატრონმან კათოლიკოზმან თეოდორე... უსაზომოდ მოიჭირვეს: პირველად ვედრებითა ღმერთისასა, და კუალად და კუალად ლაშქართა მიმცნებითა“. როგორც ვხედავთ, კათალიკოს თეოდორეს „ლაშქართა მიმცნებით“ მხურვალე მონაწილეობა მიუღია ლორის ციხის აღებაში. მას წარმოუთქვამს მოკლე სიტყვა მხედრობის წინაშე და პატრიოტული სულისკვეთებით აღუფრთოვანებია საომრად გამზადებული ლაშქარი. ამ სიტყვის ტექსტი მოთავსებულია იქვე, ხსენებულ საისტორიო საბუთში.          

 

 

 

სიტყვა, თქმული მხედრობის მიმართ  

ლორის ციხისათვის ბრძოლის წინ


 

ამა უსჯულოთა, აგარის ნათესავთა, ანდრონიკეს შვილი ალასტნელი გიორგი მოუკლავს, და მრავალნი ქრისტიანები წამებითა აღუსრულებიან და დაუტყუე[ვე]ბიან, და ტახტი მეფეთა განურყუნია, და საპატიონი და ცამდის მაღალნი საყდარნი შეურაცხ უქმნიან, სახლ-სალოცველი ქუაბ-ავაზაკთა უქმნია და უნეთა მათთათუის საყოფად განუჩენია.

 

აწ ბრძოლეთ ძლიერად, და დაღათუ ვინმე ომსა შიგან აღსასრული მიიღოთ ქრისტესთუის წამებულთა გუერდის მითუალვით, და დაღათუ ვინმე დაკოდითა ანუ დაშავებითა, და რითაცა ტკივილითა იტანჯებით - ყოველსავე ქრისტე მისად ნების მყოფელად და სამსახურად მიითუალავს!“ („ქართული მწევრმეტყველება“ ძეგლები და მასალები. ნ.კანდელაკი. 1958წ.)

 

წერით საგნები გზა თეოდორესი.

 

თავდადებით იყავ შვილო თეოდორე მაცდუნებელნი ეშმაკისანნი ვერა გერეოდენ შენ. არღარა იგემო მათი კერძი შხამიანი.

 

იყავნ აზნაურ ქრისტეში და მაგალითის ლოდი შეუძვრელი. ამხილე თავი ქრისტეში და ფრთა შეისჴ უფალი იესო ნაზარეველისაგან.

აღსარებაჲ.

 

 

 

გიორგი იონთა ჰიპერიონი

 

უკან

ახალი სტატიები
სიახლეების გამოწერა
ელ. ფოსტა :

 

     ცივილიზაციის ანბანი

 

 
© 2019 ყველა უფლება დაცულია
Design by SPAR.GE