კალათა (0) ქართული | English | Rусский
 

მესმა, უფალო, გ ა ნ გ ე ბ ა საიდუმლოთა შენთა   

გამოუთქმელთა, განვიცადეთ საქმენი შენნი,

და აღვიარე მე ღვთაება შენი. 

 

 
ინტერნეტ-მაღაზია
 
ახალი პროდუქტები

 

 

გთავაზობთ მკურნალობის

უნიკალურ მეთოდს,

რომელიც დაფუძნებულია

უძველეს ცოდნაზე

 

 

 

უფალი იესო ქრისტეს გამარჯვება კერპთ თაყუანის მცემელთა დამბით

 


დაეცა ბილ, ბილ-წებათა თავი, საქართველოს სახელმწიფოს სამეფო ბეღლებს შესეული ვირთხების მთავარი. საღმრთო საყდრებიდან უკანონოდ  ოქროს საბადოების მძარცველები შემზარავმა შიშმა მოიცვა, აღდგა მავილი სამსჯავროს აღმასრულებელი. ვა! თქვენთან ჭეშმარიტების მცველი ანგელოზი წარმოგზავნა საბაოთ უფალმა. მა გამოსცა ქუხილმა: საუფლო - უფალთან დააბრუნოს უფლებამოსილმა სამსჯავრომ!


სიტყუა, რომელი თქუა უფალმან ბაბილონსა ზედა, ქუეყანასა ზედა ქალდეველთასა ელითა იერემია წინასწარმეტყუელისათა.


“მიუთხრენით წარმართთა შორის და სასმენელ-ყვენით და აღიღეთ სასწაული, ასმინეთ და ნუ დაჰმალავთ. არქუთ: აორდა ბაბილონი - ბილ უშიში შუებული მიეცა. მეოდახ ჰრცხუენა კერპთა მისთა, ჰრცხუენა ქანდაკებულთა მისთა, რამეთუ აღმოვიდა მის ზედა ნათესავი ჩრდილოთ. მან დადვას ქუეყანა მისი მოსაორებელად. და არა იყოს დამკდრებული მის შორის, კაცითგან მისაცხოვართამდე, შეირყინეს, წარდეს.


მათ დღეთა შინა, - იტყს უფალი - და მას ჟამსა შინა მოვიდენ ძენი ისრაილისანი, იგინი და ძენი იუდასნი ერთბამად მოარულნი და მტირალნი, წარვიდენ მეძიებელნი უფლისა ღმრთისა მათისანი.


ვიდრემდის სიონს იკითხონ გზა, რამეთუ აქა მისცეს პირი მათი და მოვიდენ და შეივლტოდიან უფლისა მიმართ, ღმრთისა მათისა, რამეთუ აღთქმა საუკუნო არა მოაკლდეს”. /იერემია 50; 1-5/


კარ-გებით დააკვირდით, როგორ აღიმართა სასჯელი ბაბილონისა, და რა ახლოსაა კართან, აღარცა იკითხოთ, რომელია კარი კარ-მელითი.


“დედად სიონსა ჰრქუას კაცმან, რამეთუ კაცი იშვა მას შინა, და თავადმან დააფუძნა იგი მაღალმან”. /ფსალმ. 86/


გითხარით-ყე, ქიზიყელნო ყური მოიზიდეთ, ჟამი მოიკირწყლა, აღდგნენ ვეშაპთ მწყემსნი.


“უფალი მიმოდაითქუას წიგნითა ერისათა და მთავართა ამათგან, რომელნი იყვნეს მას შინა”. /ფსალმ. 86/


ამოამგზავრეთ სიონის სათავესთან ფიქრები თქვენი, ჩემო ერო!

და გაიაზრეთ და გაითავისეთ და გაინთავისუფლეთ გონება ბორკილებისაგან, მერმედითადმო ყოველმა აღმსიტყუელმან, დავით წინასწარმეტყველთან ერთად თქუას: “დიდებული ითქუა შენთს, ქალაქო ღმრთისაო”.


ვისგან ითქუა, არა მკითხოთ - მამას ქრისტეთი იცნობთ: მამამ თქუა ცათა-შინა.


ცხოვარებ წყმედულებ იქმნა ერი ჩემი, მწყემსთა მათთა განადნეს იგინი, მთათა ზედა შეაცთუნნეს იგინი, მთათაგან ბორცუთა ზედა ვიდოდეს,  დაავიწყდა სადგური საწოლი მათი. ყოველნი მპოვნელნი მათნი განჰლევდეს მათ. მტერთა მათთა თქუეს: არა ულხინოთ მათ მის წილ, რომელ შესცოდეს უფალსა. შჯული სიმართლისა შემკრებელი მამათა მათთა უფლისა.


გაფრთხილება ქართველ ერს, რომელსაც ღრმად აქვს შეტოპილი ბაბილონის ცოდვებში, მეძავ ასულთან ბაბილონისა. უცხო იქმნენით შორის ბაბილონისაგან და ქუეყანისაგან ქალდეველთასა, გამოვედით და იქმნენით, ვითარცა ვეშაპნი წინაშე პირსა ცხოვართასა.


სიავის საწმენდელთან და განსაბანელთან ვდგევარ ვეშაპებით, უფალი იესოს სადიდებელი ლოცვით და ზარზე ლა-ს ვაჟღერებ ლაზარეს კოდით.


უფალმა ბრძანა ლაზარეს ენით: აჰა, მე აღვადგენ და აღმოვიყვანებ ბაბილონსა ზედა შესაკრებელსა, ნათესავთა დიდთასა ქუეყანისაგან ჩრდილოსა და წყობა-ყონ მის შორის მუნით მოესრულოს, ვითარცა სატყორცი მბრძოლისა გულისმიერისა. ისარნი მისნი არა მოიქცენ ცუდად.


და იყოს ქალდეა საიავროდ, ყოველნი მეიავრენი მისნი განძღენ, - იტყს უფალი, - რამეთუ იშუებთ და იქადით დამტაცებელნი

სამკდრებელისა ჩემისანი.


და მით, რამეთუ სტრიობდით ვითარცა ზროხანი მწუანებსა შორის, და ურქენდით, ვითარცა კურონი.


“სტრიო - (სტირიო) ტრიობის მქნელი, ბოზური ტრფიალი. ტრიობა”. /სულხან-საბა/


“ქალდეა - ქალდეველი - ქალდეველნი - შუამდინარელი, ბაბილონის თემი”. /სულხან-საბა/


ქალდეველთა ცოდნა, კულტურა და მეცნიერება სათავეს სენაარიდან იღებს:


“ხოლო ხუს შვა ნებაროთ.


ამან იწყო გმირ-ყოფად ქვეყანასა ზედა. ესე იყო გმირი მონადირე წინაშე უფლისა ღმრთისა.


და იქმნა დასაბამ მეფობისა მისისა ბაბილონი, ორექი, აქადიდა, ტალანი ქუეყანასა სენარისსა”. /დაბად. 10; 8-10/


ვეფხის ტყაოსანში მისტერიები ნადირობის სცენებით იწყება, მრგვალ-მინდორზე, ზოდიაქოს წრეზე მიმდინარეობს ნადირთა დევნა და ხოცვა, ანუ ნადირის კვალით სვლა, დევნა და მიზნის მიღწევა. ათვლის წერტილი მთვარის სახლია, კირჩხიბი, მწერი თევზის მოყვარული და მჭერი. მეთევზე-კირჩხიბი, ზოდიაქოს მეოთხე სახლი “ბეთ-დონი” კირჩხიბის მსხვერპლი თევზია, ზოდიაქოს მეთორმეტე სახლი, კირჩხიბისათვის მეცხრეა რიგით.


მე-12 - ლას-ი - თევზი;

მე-4 - დონ-ი - კირჩხიბი;

მე-9 - თან-ი - თევზები;


კირჩხიბისათვის მეცხრე სახლია (12-ლას) + (9-თან) = ლასთან;


ლასთან - (ლა-სთან) ანუ ლა-ზარე-განახმოვანე.


ლასთან ანუ თევზთან, ანუ საიდუმლო სიტყვასთან.


ეს ასე ითვლება: კირჩხიბი მე-4 სახლი პირველი ნომრით და მივყვეთ - ლომი - 5(II); ქალწული - 6(III); სასწორი - 7(IV); ღრიანკალი - 8(V); მშვილდოსანი - 9(VI); თხის რქა - 10(VII); მერწყული - 11(VIII); თევზები - 12(IX). ეს წყობა ნებროთის წიგნის მიხედვით აგებული წყობაა.


სივრცული ასტროლოგიის მეფე და ბაბილონის ლოგოსური პროექტის დამდები, რომელიც შემდგომ მატერიალური წვდომით ღმრთისა, შენაცვლებული იქნა და ღმერთის წვდომა ფიზიკურ არეალში მოინდომეს, რის გამოც დაიწყეს გოდოლის მშენებლობა, ამასთან მატერიალური ყოფიერების უმაღლეს ყოფად გამოცხადება. შედეგად კი მიიღეს ურწმუნოება, დაცემა, სავაჭრო ერთეულის - ფულის გაღმერთება. ამ იარაღით - მატერიით კი შექმნეს უმაღლესი მწვალებლური მმართველი ორგანო, მსოფლიო დაფარული მმართველობა. დემოკრატიის ფარდებში გახვეული - ბნელში მომწყვდეული კაცობრიობა. აქ კი საღმრთო სასწაული იწყება: უწყოდა რა ცოდვილი კაცობრიობის სამომავლო ბედი ღმერთმა, დაცემული ბაბილონის დედანს, დაცემათა კრებულს, ასულს მეძავს ბაბილონისას და ამ პრინციპებით განვითარებულ ქვეყნებს, ერებსა და ტომებს - დასასრულს ცივილიზაციისა და ეპოქათა ცვალებადობის ჟამს, სასჯელი და განადგურება გამოუწერა.


ბაბილონის კერპთაყვანისცემა საზიზღარი, უფლის თვალში ორი კერპით: ბილით და დაგონით აღუწერიათ მწიგნობრებსა და წინაწარმეტყველთ:


“დაეცა ბილ, შეიმუსრა დაგონ. იქმნეს ქანდაკებულნი მათნი

ეცად და საცხოვრად აღიხუნენ იგინი შეკრულნი, ვითარცა

რთი მაშურალისა და მშიერისა, და სნილისა, ვერშემძლებელისა ერთბამად, რომელნი ვერ შემძლებელნი იქმნენ განრინებად ბრძოლისაგან, ხოლო იგინი თთ ტყუედ წარიხუნენ”.


მეძავი ბაბილონის საძაგელი ასული, ორი კერპით ბილ და დაგონ, განადგურებას დაექვემდებარება. მასთან ერთად დაიღუპება ყველა ქვეყანა, ვინც კი განზრახ გაბედა ღმერთის დიდების შეურაცხყოფა.


 

გამოკვლევა

 


კითხვა პირველი: რომელი ენით სარგებლობს სატანური ბაბილონი, თუკი მისი ბარაქის ნიშნი 666-ია?!


პასუხი: დედამიწაზე გამეფებულია ფული - დოლარი, რომელიც ლათინური ფულის, ფუნტი სტერლინგის შვილია დემონო-კრატიის განსავითარებლად. ყველა ლათინურ ენაზე შექმნილ დოკუმენტს, მათ შორის დემოკრატიის კონსტიტუციას, ერთი სახელი ჰქვია - ბილლი.


“Билль (англ. Bill) в Англии, США, Ирландии, Канаде и др. странах – законопроект вносимый на рассмотрение законодательных органов, иногда – действующий важный закон”. (Краткий словарь иностранных слов)


მსოფლიოს წამყვან დემოკრატიული ელიტის მიერ მიღებულ მთავარ “დოკუმენტებს” კანონპროექტებში, ბაბილონის კერპის - ბილლის სახელი ჰქვია. ეს აღწერილი ქვეყნები ლათინური ენებით ლაპარაკობენ. რა კავშირი აქვთ მხეცის ნიშანთან, რიცხვთან 666?!


“Число зверя в книге Откровения (13, 18) упоминается как особенное число. Это число человеческое, т.е. оно может быть сочтено людьми, и сумма его составляет 666, т. е. буквы его, если они читаются как цифры, составят  666. Среди сотни толкований, которые пытались дать этому числу; упомянем о том, которое встречается уже у Иринея (202 г. по Р. Хр.), и которое в этом числе находит слово Латейнос (греч. Форма от Latinus). Буквы в этом слове представляют по-гречески следующие цифры:


 Л – 30

а – 1

т – 300

е – 5

й – 10

н – 50

о – 70

с – 200

сумма – 666


Это решение задачи кажется единственным достойным внимания – говорит Лльфорд, “Империя языческого Рима и папство христианского Рима – оба характеризуются словом латинский; латинская церковь, латинское богослужение (даже и там, где народ не понимает из него ни одного слова) – вот ложная похвала папства”. Существуют и такие толкования, которые сравнивают это число с ежегодным доходом Соломона, составлявшим 666 талантов золота”. (Библейский словарь - составил Эрик Нюстрем, Торонто, Канада, 1985, Мировая Христианская Миссия)


გარდა ამ ამოსაკითხი ნიშნისა, თავისუფლების ქანდაკებას სენაარული ანუ დაკბილული ბაბილონური გვირგვინი ახურავს თავზე.


ქალი ბაბილონური გვირგვინით მიწიერი ცოდნის, ბილის ჩირაღდანით, დაგონის სამფლობელო წყლებზე მდგარი - იდეალური ამოსაცნობია მეძავი ბაბილონისა, რომელიც მრავალ წყლებზე დგას.


“და სხვა ანგელოზი შეუდგა მას და იტყოდა: დაეცა, დაეცა ბაბილონი, ქალაქი იგი დიდი, რამეთუ ღნისა მისგან გულის წყრომისა და სიძსა მისისა ასუა ყოველთა წარმართთა”.

/გამოცხადება 14; 8/


“და იქმნა ქალაქნი იგი დიდნი სამად ნაწილად, და ქალაქნი იგი წარმართთანი დაეცეს, და ბაბილონი დიდი მოსენებულ იქმნა წინაშე ღმრთისა, მიცემად მისდა სასუმელი იგი ღნისა გულის წყრომისა რისხსა მისისა”. /გამოცხ. 16; 19/

 


 

გაგრძელება იქნება, სანამ ბაბილონი სრულიად არ დაისჯება.


 

კენჭა-ბერი

 გიორგი იონთა ჰიპერიონი

დედა-ხვთისმშობლის დაბადების დღე

 

 

უკან

ახალი სტატიები
სიახლეების გამოწერა
ელ. ფოსტა :

 

     ცივილიზაციის ანბანი

 

 
© 2018 ყველა უფლება დაცულია
Design by SPAR.GE