კალათა (0) ქართული | English | Rусский
 

მესმა, უფალო, გ ა ნ გ ე ბ ა საიდუმლოთა შენთა   

გამოუთქმელთა, განვიცადეთ საქმენი შენნი,

და აღვიარე მე ღვთაება შენი. 

 

 
ინტერნეტ-მაღაზია
 
ახალი პროდუქტები

 

 

გთავაზობთ მკურნალობის

უნიკალურ მეთოდს,

რომელიც დაფუძნებულია

უძველეს ცოდნაზე

 

 

 

დიდით, მდიდით, მდიდ არითით, დიადითა და დიდებულით, დიდება მამასა და სრულყოფილ სიმართლით ძესა, და გასაოცარსა სიყვარულით წმიდასა ნათელსა -  ნათელმმოსველსა სულსა.

 

 

თანავე ჴელ-დამსჴმელსა, აკრძალივითა და ქედმოჴრით შენავარდებასა ცათა მეფისა და ცათაშინას წამწამ წკრიალა მეფედ-მეფესა - იესოს ღიმილიანსა, მისისა სიფაქიზით ნაზ-არე-ველსა, ადამის აღმადგინებელსა ქრისტესა, ღმერთისა და ადამის ძესა -  მარადიული კურთხევა, დიდება და დიდებულად ჩენა.

 

 

არა მოაკლდეთ კაცთაგან სადიდებლად მამისა და ძისა,

მნათისა სული წმიდისა.

 

 

კურთხევითა და ჴელდასხმითა ვარ!

 

 

სრულიად საქართველოს, ისრაჱლის, და ყოველთა იუდეველთა დედუფლისა - ანნა ბაგრატიონისა წინაშე წარდგომით, მირონცხებითა და ცათა შინა აჰყვანებით, ვლოცავ და ქრისტეს ვაზიარებ მის ბრწყინვალებას მე, გლახაკისა - დედოფალს ანნას, ციდან რჩეულსა და წინასწარმეტყველთა დაკვალულ გზებზე რჩეულად მავალს, მის ნათელმოსითებას, სითბოს მომფენ სურნელებას და ერის მოსიყვარულეს, მწუხარებაში მომთმენსა და სიხარულში ფართოებას.

 

 

სრულიად საქართველოს დედოფალო, წარუტაცებელი კუერთხითა და წმიდა წერილის ჩენით, მამითა და ძითა და წმიდა სულით გაკურთხებ ანნა, იყავნ წესითა ცისათა წინამძღოლ ერისა ჩემისა - დედუფლად წარუხდომელად, კურთხევითა ღმრთისათა, ღმერთისა მამა-პაპათა ჩვენთასა, მელქისედეკის წესის აღმსრულებელისა.

 

 

სრულიად საქართველოს წინაშე ვბრძანებ: სიტყუათა უფლისათა - დედუფალი დედოფლად აღდგეს ერთან ერთად, დიადი მხსნელისა და სიკვდილის დამთრგუნველის, ჯოჯოხეთის დამმხობელის წინაშე, რომელმან განადიდა მამა შემოქმედი და წარმოჩინებულსა სახელ დიდებულსა მეფესა მეფეთასა, იესო ქრისტე ნაზარეველმა ერთება ცასთან დედოფალ ანნასი ერითურთ ბრძანა ერთობა.

 

 

ჩემო ერო, ჩემო სიმდიდრვენ, ჩემო სიყვრულო, დაგლოცავ მოთმინებისათვის გასაჭირთა, ულამაზესნო და უტკბილესნო, ქრისტეს ჩამხუტებელნო და მსოფლიოს განმანათლებელნო, უფლის კურთხევით - ლაზარეს ენითა, ჩემო რაინდებო, მართალს ზიარებულებო, სიმართლის მცველნო, ჭაბუკობიდან თვით გარდასახვამდე, ღვთის ნებით დაბადებიდან გარდაბადება-ბადებამდე, ჭეშმარიტებით მადლით ტარებულნო!


 

დამილოცნია ყველა ქართველი ჭაბუკი დღეგრძელობითა და სიხარულით, სისავსით, ჩემო არწივებო, ლომის გულიანნო, ხარის ძალიანნო, ანგელოზის მზერიანნო, ადამის გონსახიერნო, ცის გუმბათებს შეყუდებულნნო ტიტანნო! ლოცვიდეთ ერთმანეთს სამების ძალით და სიყვარულით აღიღეთ ძმობა ჴელში დედუფლისა ჩუენისა ანნასი.

 

 

ესე იქმოდეთ, რათა გადმოიპატიჟოთ დედოფალთან ერთად, ათონის მთიდან საქართველოში - კარიბჭის ღვთისმშობლის ხატი, მოინატრეთ და აღგისრულოთ ნატვრის სისრულე ღმერთმა. ამინ!

 

 

ბრძენნო უხუცესნო, მთავარნო და დიდებულნო, გზებ გამოვლით დაღლილნო, გეზით მართალნო, ჭაღარა თმებითა და წვერით დახვეწილნო, ყოველმა თქვენთაგანმა თქვას: დამაწია, იძლიერე, უფალმა მკლავები მომხვია და ფეხზე წამოვდექი, ვიგრძენით მომავალი სახელითა გამამარჯუენებელი უფლისათა, ვეზიარეთ და ვქმნით მომავალსა ბედნიერსა, ახალსა, დღით და დღეობით.

 

 

მზე, ჩემო ერის აღმზრდელნო უფალის სიტყვით, ნათლად იღვრებოდეს თქვენს გულებში და მთოვარე თქვენს საგალობელს დარაჯობდეს თქვენს ქვეყანაში.

 

 

ხელგაშლილი ეგებებოდეთ ცისკრის ვარსკვლავს, ღვთის წინ დამსახურებულნი, თქვენი ლოცვანი შეეწიოს ანნა დედუფალს, ერთად გვეთქვას ღვთაებრივ ბეჭედზე - ამინ! აგვენთოს გულის მანათობელი სქართველოში!

 

 

და თქუა გიორგიმ ჴმითა დიდითა:

 

 

ძენო ისრაჱლისანო, იუდეველნო, ქართველნო, აქებდით ღმერთსა, რომელმან არა განიშორა წყალობაჲ სახლისაგან ისრაჱლისა და გავბედენ, დავანთე სიტყუაჲ უფლისა გულში, რომელმან არა განიშორა სიყვარული ქუეყანისაჲ, საქართველოჲსა, იუდეველთა აკვანისა, არამედ მოსრნა მტერნი ჩუენნი ჴელითა ჩემითა, მყის ჟამსა ამას.

 

 

და ცხოველ არს უფალი ღმერთი, რომელმან დამიცვა ანგელოზისა მისისა მიერ და დაიცვა ერი ჩემი და ბაღი დედა ღვთისმშობლისა, საქართველო - მისგანვე კურთხეული, სამშობლო ვაზისა, განვენაჴებულისა ზვარეჲსა.

 

 

აქებდით მას ყოველნი, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი. და განუკჳრდა ფრიად ყოველსა მას ერსა და მუჴლნი მოუდრიკნეს და თაყუანი-ასცეს ღმერთსა და თქუეს ერთბამად ყოველთა: კურთხეულ ხარ შენ, უფალო ღმერთო მამათა ჩუენთაო, რომელმან შეურაცხ-ჰყვენ დღევანდელსა ამას დღესა მტერნი ერისა შენისანი და მტერნი დედუფლისა ანნაჲსა, და მტერნი მოძღუარისა მეფეაჲსა ანნასი, და კურთხეულ არს უფალი ღმერთი, რომელმან ქმნა ცა და ქუეყანა, და კურთხეულ არს დაფარულნი უფლისანი და ჰღაღადა ისრაჱლმა! და განიხარა იუდეველებმა!

 

 

და განვრცობით განივრცო სიტყუა ქართველი ერისა!

 

 

ერთპირად და ერთაჲ ხმითა თქუეს: გიორგი...

 

 

რამეთუ არა მოაკლდეს სახელი შენი გულთა კაცთასა და მოიჴსენებდენ ძალსა ღმრთისას ვიდრე უკუნისამდე. და იყავნ შენდა იგი სიმაღლედ საუკუნოს მიხედვად შენდა კეთილითა ამისთჳს, რამეთუ არა ჰრიდე სულსაცა შენსა სიმდაბლისათჳს.

 

 

სიწრფოებით ხჳდოდე წინაშე ღმრთისა ჩუენისა.


 

და თქუა ყოველმან ერმან: იყავნ, იყავნ!

უკან

ახალი სტატიები
სიახლეების გამოწერა
ელ. ფოსტა :

 

     ცივილიზაციის ანბანი

 

 
© 2020 ყველა უფლება დაცულია
Design by SPAR.GE