კალათა (0) ქართული | English | Rусский
 

მესმა, უფალო, გ ა ნ გ ე ბ ა საიდუმლოთა შენთა   

გამოუთქმელთა, განვიცადეთ საქმენი შენნი,

და აღვიარე მე ღვთაება შენი. 

 

 
ინტერნეტ-მაღაზია
 
ახალი პროდუქტები

 

 

გთავაზობთ მკურნალობის

უნიკალურ მეთოდს,

რომელიც დაფუძნებულია

უძველეს ცოდნაზე

 


 

დასაბამთა მწყემსო ერთო, სათნოებაო მამისაო, უადრესად ბმისა ცისა და ქუეყანსა, დამსწრეო შემოქმედებისა მამისაო, თვალის ამილველო ყოველთა შენი მპოვნელისაო, განმადიდებელო მამისაო, კაცო და ძეო ღმრთისაო, დიდება შენს გზას, რომელი გამოგვიწოდე ხარებით სამყაროში ვლინებისა, ბადებისა, განსვლისა და კვლავ ჩვენი საქმეების აღსასრულებლად - ჩვენს სამშობლოში განახლებით ბადებისა!


დიდება ნებას მამისა, ახალ შობასა და სიყვარულით მიზნის დაგვირგვინებას!


ქართველთა უზენაესო მეფეო, რომელსაც მამისგან მონიჭებული გაქვს მწყემსობა მეფეთა მეფასთა, შენ მასწავლე სიონში, კავკასიონის მთებში მოსეირნეს - სიონთან ჩურჩული და ნიშთსასწაულმჭვრეტელობით აღმავსე!


ვაკურთხებ იმ დღეს, ნათლითმოსილ დღეს ჩემი მიპატიჟებისა - მეფეთა და მოგვთა საქმის აღსასრულებლად.


მეძინა-რა სახლსა-შინა დედისა და მამისა ჩემისა, სარკმელთა აღმოსავლეთისათა წინა-მწოლარე, მაშინ მე, გიორგის ჩუენებასა შინა ღამისასა საიდუმლო გამომეცხადა და ვაკურთხე ღმერთი ცისა იოთამან.


მარადი სიტყვანი კვლავ და აწ სადარებელი ვთქ ჰიპერიონმან: იყავნ სახელი ღმრთისა კურთხეულ საუკუნითგან და ვიდრე საუკუნომდე, რამეთუ სიბრძნე და გულისხმის-ყოფა და ძალი მისი არს და სცვალებს წამთა და ჟამთა, დაადგენს მეფეთა და გარდაადგენს, წყალობით შემოსავს, და ასწავლის მოწყალებასა. ნათელ არს გრგნი მისგან ხელთუქმნელი და ღირსეულები ატარებენ მისით მას!


მისცემს სიბრძნესა ბრძენთა და ცნობასა მეცნიერთა გულისხმის-ყოფისათა!


იგი გამოაცხადებს ღრმათა და დაფარულთა, მეცნიერი ბნელისშინათა და ნათელი მისთანა არს.


შენ, ღმერთსა მამათა ჩემთასა, აღგიარებ და გაქებ, რამეთუ სიბრძნე და ძალი მომეც მე და მაუწყენ მე, რომელნი ვითხოენით შენგან და სიტყუა მეფისა მაუწყე მე. და მიეც ხელსა ჩემსა ბეჭედი ძუელი დღეთა, საკურთხებლად გზებისა მეფეთ-აისად.


და იყო სიმართლე, მხილველი ჭეშმარიტებისა, მიოდითგანვე ერთ მიზნით, სხივითი და ნათელ-მოსილ-ელითი, რომელმან ჰმოწმა ძმათა თანა - მზით და მარადიული სიცოცლით: რამეთუ არს ღმერთი ჩუენი ცათა შინა, რომელსა განმკუთვნელ ვართ შემძლებელნი განრინებად ჩუენდა სამილისაგან ცეცხლისასა მგზნებარისა და ელთაგანცა შეთქმულებათა აღმასრულებელ მტერთა მსახურ მთავრობისაგან მისნნეს ჩუენ.


არასაცნაურ იყო, ერო ჩემო, სიტყუა, რომელ ისმინა ისრალმა ჩემგან, ვითარმედ ღმერთთა უცხოთასა არა ვეკუთვნით და კერპთა არა თაყვანისა-მცემელ ვართ, არცა თაყვანისვსცემთ ხატსა ოქროსასა და ვერცა ვერცხლითა შეგვისყიდიან ჩუენ, მომსყიდველითა სიტყვითა. ამა ქალაქსა შინა, თბილი-სიონით მონა-ვარდნილსა ვდგენ-ენით: არღა-მე-ნუნით მი-მო-ვლითადმი, ვარს-კვლავ-იერი ჩემი უწინ-დარულით სახ-სალ-იერით, მე ვარ ის, ვინაც მისდევს მამას მარადიულით მჩენით. ჯერ - მერე არა, ჯერ - უწინ იყო: გამოწუა რა თიხა ადამადადის ტან-გუამი სახმილში სიცოცხლესთან თანაზიარიარით, იქმნა რა კაც-ადამადა და ღმრთივ შეცნაურებასა მეცნიერებითსა შეუგვამიერდა ყოფით და ცხოვრებით, რათა ეტარტეოს ემსგავსებოდეს განსხივოსნებული.


მეტსაც და ნაკლებსაც მე მოვზომიდე შენთვის, დამაკვირდი განაჩენის გამოტანისას, სიმაღლიდან დაცემის შიში გამართვადიდდეს დიდ-გორის წვერზე, აქ-ემატენით.


მი-ვემართები მამისაკენ და მივმართავ მას-ჩემთ-მისით-მისკენ: ცნედ, რამეთუ შენ ხარ უფალი ღმერთი მხოლო და დიდებული ყოველსა ზედა მკდროანსა. ღმერთმან ცსამან, ერთმან ცსამან, ერთხმან ცაბაგანით, ბადონ-მბედით და კაცში ალაპარაკებულმა ღმერთამ მწყსას: ვა შენ, ქალდეველთა დედანო, სარკირითა ვარ შენთან სარკინეთის მთიდან გარ-გდევნი.


და მოგზნნა და მოწუნა, რომელნი პოვნა გარემოს სამილისა ქალდეველთაგანნი, ხოლო ანგელოზი უფლისა თანაშთავიდა მყის აზარიაეთსა სამილად მიმართ და განყარა ალი ცეცხლისა

სამილისაგან.


და ყო შორის სამილისა, ვითარცა სული ცუარისა, ვითარცა-რა მსტნავი, და არ შეეხო მათ ყოვლითურთ ცეცხლი მათდა, და არ შეაწუხნა იგინი და არ აღაშფოთნა იგინი.


მაშინ გიორგი იონთა ჰიპერიონი და ძმანი იბერიონელნი, დედაბერას მთის წვერზე, დავითის სვეტთან აღმდგარნი, ცითარცა ერთისაგან პირისა აქებდეს და აკურთხევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა სამილსა შორის მეტყუელნი.


დღეს და სამომავლოდ დედახვთისმშობლის ქუეყანაში, ყოველნი უდიანნი, აქებდეს და აკურთხევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა

სამილსა შორის მეტყუელნი:


კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო, და ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, და კურთხეულ სახელი დიდებისა შენისა წმიდა და ზეშთა ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, კურთხეულ ხარ ქალაქსა შორის წმიდისა დიდებისა შენისასა, იერუსალმსა, რომლისა მიმართ ღირს-გვყვნენ მიახლოებად, ზეშთა ქებულ-ხარ და ზეშთა დიდებულ-ხარ - უფალო საუკუნეთა.


დღეს და სამომავლოდ დედახვთისმშობლის ქუეყანაში, ყოველნი: ინგილონი, აქებდეს და აკურთხევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა

სამილსა შორის მეტყუელნი:


კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო, და ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, და კურთხეულ სახელი დიდებისა შენისა წმიდა და ზეშთა ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, კურთხეულ ხარ ქალაქსა შორის წმიდისა დიდებისა შენისასა, იერუსალმსა, რომლისა მიმართ ღირს-გვყვნენ მიახლოებად, ზეშთა ქებულ-ხარ და ზეშთა დიდებულ-ხარ - უფალო საუკუნეთა.


დღეს და სამომავლოდ დედახვთისმშობლის ქუეყანაში, ყოველნი: კახელნი, ქიზიყელნი, ჰერეთელნი, აქებდეს და აკურთევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა სამილსა შორის მეტყუელნი:


კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო, და ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, და კურთხეულ სახელი დიდებისა შენისა წმიდა და ზეშთა ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, კურთხეულ ხარ ქალაქსა შორის წმიდისა დიდებისა შენისასა, იერუსალმსა, რომლისა მიმართ ღირს-გვყვნენ მიახლოებად, ზეშთა ქებულ-ხარ და ზეშთა დიდებულ-ხარ - უფალო საუკუნეთა.


დღეს და სამომავლოდ, დედახვთისმშობლის ქუეყანაში, ყოველნი: თუშნი, ხევსურნი, მოხევენი, აქებდეს და აკურთევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა სამილსა შორის მეტყუელნი:


კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო, და ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, და კურთხეულ სახელი დიდებისა შენისა წმიდა და ზეშთა ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, კურთხეულ ხარ ქალაქსა შორის წმიდისა დიდებისა შენისასა, იერუსალმსა, რომლისა მიმართ ღირს-გვყვნენ მიახლოებად, ზეშთა ქებულ-ხარ და ზეშთა დიდებულ-ხარ - უფალო საუკუნეთა.


დღეს და სამომავლოდ, დედახვთისმშობლის ქუეყანაში, ყოველნი: მესხნი, ჯავახნი, შავშნი, აქებდეს და აკურთევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა სამილსა შორის მეტყუელნი:


კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო, და ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, და კურთხეულ სახელი დიდებისა შენისა წმიდა და ზეშთა ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, კურთხეულ ხარ ქალაქსა შორის წმიდისა დიდებისა შენისასა, იერუსალმსა, რომლისა მიმართ ღირს-გვყვნენ მიახლოებად, ზეშთა ქებულ-ხარ და ზეშთა დიდებულ-ხარ - უფალო საუკუნეთა.


დღეს და სამომავლოდ, დედახვთისმშობლის ქუეყანაში, ყოველნი: აჭარელნი, გურულნი, ჭანნი, აქებდეს და აკურთევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა სამილსა შორის მეტყუელნი:


კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო, და ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, და კურთხეულ სახელი დიდებისა შენისა წმიდა და ზეშთა ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, კურთხეულ ხარ ქალაქსა შორის წმიდისა დიდებისა შენისასა, იერუსალმსა, რომლისა მიმართ ღირს-გვყვნენ მიახლოებად, ზეშთა ქებულ-ხარ და ზეშთა დიდებულ-ხარ - უფალო საუკუნეთა.


დღეს და სამომავლოდ, დედახვთისმშობლის ქუეყანაში, ყოველნი: ქართლელნი, მთიელნი, დუშეთელნი, წოვათუშნი, აქებდეს და აკურთევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა სამილსა შორის მეტყუელნი:


კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო, და ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, და კურთხეულ სახელი დიდებისა შენისა წმიდა და ზეშთა ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, კურთხეულ ხარ ქალაქსა შორის წმიდისა დიდებისა შენისასა, იერუსალმსა, რომლისა მიმართ ღირს-გვყვნენ მიახლოებად, ზეშთა ქებულ-ხარ და ზეშთა დიდებულ-ხარ - უფალო საუკუნეთა.


დღეს და სამომავლოდ, დედახვთისმშობლის ქუეყანაში, ყოველნი: ლაზნი, გუჯარნი, ზანნი, აქებდეს და აკურთევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა სამილსა შორის მეტყუელნი:


კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო, და ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, და კურთხეულ სახელი დიდებისა შენისა წმიდა და ზეშთა ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, კურთხეულ ხარ ქალაქსა შორის წმიდისა დიდებისა შენისასა, იერუსალმსა, რომლისა მიმართ ღირს-გვყვნენ მიახლოებად, ზეშთა ქებულ-ხარ და ზეშთა დიდებულ-ხარ - უფალო საუკუნეთა.


დღეს და სამომავლოდ, დედახვთისმშობლის ქუეყანაში, ყოველნი: ლეჩხუმელნი, რაჭველნი, იმერელნი, აქებდეს და აკურთევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა სამილსა შორის მეტყუელნი:


კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო, და ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, და კურთხეულ სახელი დიდებისა შენისა წმიდა და ზეშთა ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, კურთხეულ ხარ ქალაქსა შორის წმიდისა დიდებისა შენისასა, იერუსალმსა, რომლისა მიმართ ღირს-გვყვნენ მიახლოებად, ზეშთა ქებულ-ხარ და ზეშთა დიდებულ-ხარ - უფალო საუკუნეთა.


დღეს და სამომავლოდ, დედახვთისმშობლის ქუეყანაში, ყოველნი: მეგრელნი, აფხაზნი, ჯიქეთელნი, აქებდეს და აკურთევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა სამილსა შორის მეტყუელნი:


კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო, და ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, და კურთხეულ სახელი დიდებისა შენისა წმიდა და ზეშთა ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, კურთხეულ ხარ ქალაქსა შორის წმიდისა დიდებისა შენისასა, იერუსალმსა, რომლისა მიმართ ღირს-გვყვნენ მიახლოებად, ზეშთა ქებულ-ხარ და ზეშთა დიდებულ-ხარ - უფალო საუკუნეთა.


დღეს და სამომავლოდ, დედახვთისმშობლის ქუეყანაში, ყოველნი: ზენა სოფელისანი, რანები, კაბადოკიელნი, აქებდეს და აკურთევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა სამილსა შორის მეტყუელნი:


კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო, და ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, და კურთხეულ სახელი დიდებისა შენისა წმიდა და ზეშთა ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, კურთხეულ ხარ ქალაქსა შორის წმიდისა დიდებისა შენისასა, იერუსალმსა, რომლისა მიმართ ღირს-გვყვნენ მიახლოებად, ზეშთა ქებულ-ხარ და ზეშთა დიდებულ-ხარ - უფალო საუკუნეთა.


დღეს და სამომავლოდ, დედახვთისმშობლის ქუეყანაში, ყოველნი: იბერნი, ქართები, ფშავნი, აქებდეს და აკურთევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა სამილსა შორის მეტყუელნი:


კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო, და ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, და კურთხეულ სახელი დიდებისა შენისა წმიდა და ზეშთა ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, კურთხეულ ხარ ქალაქსა შორის წმიდისა დიდებისა შენისასა, იერუსალმსა, რომლისა მიმართ ღირს-გვყვნენ მიახლოებად, ზეშთა ქებულ-ხარ და ზეშთა დიდებულ-ხარ - უფალო საუკუნეთა.


დღეს და სამომავლოდ, დედახვთისმშობლის ქუეყანაში, ყოველნი: კორინთელები, თესალიელები, ვაინახები, აქებდეს და აკურთევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა სამილსა შორის მეტყუელნი:


კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო, და ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, და კურთხეულ სახელი დიდებისა შენისა წმიდა და ზეშთა ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, კურთხეულ ხარ ქალაქსა შორის წმიდისა დიდებისა შენისასა, იერუსალმსა, რომლისა მიმართ ღირს-გვყვნენ მიახლოებად, ზეშთა ქებულ-ხარ და ზეშთა დიდებულ-ხარ - უფალო საუკუნეთა.


დღეს და სამომავლოდ, დედახვთისმშობლის ქუეყანაში, ყოველნი: მოსინიკები, ბექირები, სანიგები, აქებდეს და აკურთევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა სამილსა შორის მეტყუელნი:


კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო, და ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, და კურთხეულ სახელი დიდებისა შენისა წმიდა და ზეშთა ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, კურთხეულ ხარ ქალაქსა შორის წმიდისა დიდებისა შენისასა, იერუსალმსა, რომლისა მიმართ ღირს-გვყვნენ მიახლოებად, ზეშთა ქებულ-ხარ და ზეშთა დიდებულ-ხარ - უფალო საუკუნეთა.  


დღეს და სამომავლოდ, დედახვთისმშობლის ქუეყანაში, ყოველნი: ბიძერები, კორაქსები, ჰენიოხები, აქებდეს და აკურთევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა სამილსა შორის მეტყუელნი:


კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო, და ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, და კურთხეულ სახელი დიდებისა შენისა წმიდა და ზეშთა ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, კურთხეულ ხარ ქალაქსა შორის წმიდისა დიდებისა შენისასა, იერუსალმსა, რომლისა მიმართ ღირს-გვყვნენ მიახლოებად, ზეშთა ქებულ-ხარ და ზეშთა დიდებულ-ხარ - უფალო საუკუნეთა.  

 

დღეს და სამომავლოდ, დედახვთისმშობლის ქუეყანაში, ყოველნი: დვალები, ფილირები, ხოები, აქებდეს და აკურთევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა სამილსა შორის მეტყუელნი:


კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო, და ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, და კურთხეულ სახელი დიდებისა შენისა წმიდა და ზეშთა ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, კურთხეულ ხარ ქალაქსა შორის წმიდისა დიდებისა შენისასა, იერუსალმსა, რომლისა მიმართ ღირს-გვყვნენ მიახლოებად, ზეშთა ქებულ-ხარ და ზეშთა დიდებულ-ხარ - უფალო საუკუნეთა.


დღეს და სამომავლოდ, დედახვთისმშობლის ქუეყანაში, ყოველნი: მაკრონები, ტაოხები, ტიბარენები, აქებდეს და აკურთევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა სამილსა შორის მეტყუელნი:


კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო, და ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, და კურთხეულ სახელი დიდებისა შენისა წმიდა და ზეშთა ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, კურთხეულ ხარ ქალაქსა შორის წმიდისა დიდებისა შენისასა, იერუსალმსა, რომლისა მიმართ ღირს-გვყვნენ მიახლოებად, ზეშთა ქებულ-ხარ და ზეშთა დიდებულ-ხარ - უფალო საუკუნეთა.


დღეს და სამომავლოდ, დედახვთისმშობლის ქუეყანაში, ყოველნი: შკვითები, საპეირები, ხარიმატები, აქებდეს და აკურთევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა სამილსა შორის მეტყუელნი:


კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო, და ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, და კურთხეულ სახელი დიდებისა შენისა წმიდა და ზეშთა ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, კურთხეულ ხარ ქალაქსა შორის წმიდისა დიდებისა შენისასა, იერუსალმსა, რომლისა მიმართ ღირს-გვყვნენ მიახლოებად, ზეშთა ქებულ-ხარ და ზეშთა დიდებულ-ხარ - უფალო საუკუნეთა.


დღეს და სამომავლოდ, დედახვთისმშობლის ქუეყანაში, ყოველნი: სუბარები, საბეირები, ხურიტები, აქებდეს და აკურთევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა სამილსა შორის მეტყუელნი:


კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო, და ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, და კურთხეულ სახელი დიდებისა შენისა წმიდა და ზეშთა ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, კურთხეულ ხარ ქალაქსა შორის წმიდისა დიდებისა შენისასა, იერუსალმსა, რომლისა მიმართ ღირს-გვყვნენ მიახლოებად, ზეშთა ქებულ-ხარ და ზეშთა დიდებულ-ხარ - უფალო საუკუნეთა.


დღეს და სამომავლოდ, დედახვთისმშობლის ქუეყანაში, ყოველნი: პელაზგები, იონიელნი, ბასკები და მათთან ერთად ეტრუსკები, აქებდეს და აკურთევდეს და ადიდებდეს ღმერთსა სამილსა შორის მეტყუელნი:


კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო, და ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, და კურთხეულ სახელი დიდებისა შენისა წმიდა და ზეშთა ქებულ და ზეშთა ამაღლებულ საუკუნეთა, კურთხეულ ხარ ქალაქსა შორის წმიდისა დიდებისა შენისასა, იერუსალმსა, რომლისა მიმართ ღირს-გვყვნენ მიახლოებად, ზეშთა ქებულ-ხარ და ზეშთა დიდებულ-ხარ - უფალო საუკუნეთა.


დღეს და სამომავლოდ, დედახვთისმშობლის ქვეყანაში, ცეცხლი რომ ჩაქრეს - წყალია საჭირო, წვიმა ღვთისაგან მოძღვნილი, ბოლო ჟამია და მითადმო, მაგრამ სულიერი ცეცხლი მწველი, ავი ზრახვებისაგან გამოწვეული, ჯერ აღსარებით, მერე შეგნებით - რას ითხოვ პატიებით და საითკენ მიდიხარ, მერმე მოდის ღირსეული წყალობა და სულის დამაამებელი სიო, ღმერთის მოწყალებით მონიჭებული.


ყველაზე ძნელი წერილია ჩემთვის. მე ისევ და ისევ ჩემი ერის კეთილდღეობასა და გამოღვიძება-გამოფხიზლებას ვითხოვ!


ორიათას ჩვიდმეტი წლის ლომის თვის ასაკრეფიდან დღევანდელ დღემდე, ქალწულის ზოდიაქოს ვარსკულავთა ქვეშ - 10 სექტემბერია. თქვენს წინ დევს ლოცვა, რომელიც მითითებულ დროში აღვძარი. ეს ლოცვა სამილიდან თავის დახსნის ლოცვაა.


“სამილი - ესე არს ცეცხლთა საგზებელი კაცთა დასაწვავად”.

/სულხან-საბა/


უფალო შემოქმედო და მბრძანებელო სამყაროსა, სასწაულთა წყაროო დაუშრეტელო, გევედრები, შეისმინე ჩემი ლოცვა და მოილბე მრისხანება ჩემი ერის ცოდვათა-გამო ანთებული, არა ჩემისა განმოჩინებულებისათვის, არამედ სადიდებლად შენისა კაცთა და ანგელოზთა წინაშე.


მარად მოწყალეო და ერთადერთო პატრონო ჩუენო, ნებითა შენითა - მოუვლინე წვიმა დედახვთისმშობლის წილხვედრ ქუეყანას, საქართველოს, რათა არავინ გაბედოს და არა თქვას ჩვენზე - ღმერთისაგან მიტოვებულები არიანო!


დიდება შენს სახელს და სასწაულებს შენი ნებით აღძრულებსა და ჩინებელთ.


ჩემი გული გიმღერს სამადლობელს, უფალო მბრძანებელო.


ამინ - ამენთოს შენით - ამენით - ამონათებული სული!


და მაპატიე მე ცოდვილს სასჯელის შემსუბუქება, რომ შემოგბედე ჩემი ერისათვის. ის ხომ მარად სადიდებელი ბაღია ცეროდენა - დიად სამყაროში.


 

გიორგი იონთა ჰიპერიონი

კენჭა-ბერი

უკან

ახალი სტატიები
სიახლეების გამოწერა
ელ. ფოსტა :

 

     ცივილიზაციის ანბანი

 

 
© 2018 ყველა უფლება დაცულია
Design by SPAR.GE